Objects
Ayvaseda Nayta, Kazamkina Agafya, Kazamkina Galina, Kazamkina Nelya, Pyak Elena, Filatova Lyubov
Ayvaseda Nayta, Kazamkina Agafya, Kazamkina Galina, Kazamkina Nelya, Pyak Elena, Filatova Lyubov