Return
Back
Objects
Albin Ilya, Khozumov Vasiliy
Albin Ilya, Khozumov Vasiliy
Authors

Albin Ilya, a bearer of Mansi folklore
Khozumov Vasiliy, a performer of Mansi folklore
Date
07-09.03.2000
Number
ХМФ-567