Objects
Ayvaseda Nayta, Kazamkina Agafya
Ayvaseda Nayta, Kazamkina Agafya