Objects
Ayvaseda Vladimir, Ayvaseda Alexandr, Ayvaseda Pavel, Iusi Ulyana, Kazamkina Agafya, Pyak Elena
Ayvaseda Vladimir, Ayvaseda Alexandr, Ayvaseda Pavel, Iusi Ulyana, Kazamkina Agafya, Pyak Elena