Objects
Yukhlymova Praskovya, Voldina Maria, Slepenkova Rima, Lelkhova Evdokia