Objects
Yukhlymova Praskovya, Rusmilenko Boris, Lelkhova Evdokia, Rusmilenko Yevgenia
Yukhlymova Praskovya, Rusmilenko Boris, Lelkhova Evdokia, Rusmilenko Yevgenia