Objects
Rusmilenko Boris, Yukhlymova Praskovya, Rusmilenko Yevgenia, Lelkhova Evdokia
Rusmilenko Boris, Yukhlymova Praskovya, Rusmilenko Yevgenia, Lelkhova Evdokia